... ...

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)

Τύπος Οχήματος

M 4

ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

M 4-1

Φορτηγά στρατιωτικά STEYR 680-M

M 4-2

Φορτηγά στρατιωτικά STEYR 680-M3

Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 55%

Bus
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t
Special Vehicles
Μικρά Φορτηγά
Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης
Armoured Vehicles
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t